Gratis levering vanaf 150 € aankoop

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Toepassing van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand. 

Opponeerbaarheid van de algemene verkoopsvoorwaarden. Het betreft een verkoopsverdrag van de producten aangeboden op de internet website van CAVIAR PASSION. Onderhavige verkoopsvoorwaarden bepalen de overeengekomen betrekkingen tussen de onderneming CAVIAR PASSION en haar klant. Beide verdragspartijen aanvaarden volmondig deze verkoopsvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden door de klant volmondig aanvaard en zijn voor elke bestelling op de internetwebsite geldig. Ze heersen boven alle andere verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2 - Identificatie van de partijen

Dit verkoopscontract wordt afgesloten tussen:

CAVIAR PASSION
5 rue Royale, 75008 PARIS, France
Tel: +33 155 35 34 00
E-mailadres: info@caviarpassion.com
SIRET 514 751 643 000 16
BTW nummer Intercommunal FR 03 514 751 643 000 16

genoemd de verkoper enerzijds, en de verbruiker, fysische persoon die buiten zijn beroepsbezigheden handelt, genaamd de klant, anderzijds.

Artikel 3 - Wet in voege

Het onderhavig contract is onderworpen aan de Franse wetgeving, aan de Franse reglementering van verkoop op afstand (Artikel L121-16 en L121-20 van de verbruikerscodex), inbegrepen de directive 97/7 CE van 20 mei 1997, met betrekking tot de bescherming van verbruikers bij verkoop op afstand.

Artikel 4 - Wet betreffende informatica en vrijheid

Volgens de Franse wet is het bekendgeven van persoonlijke gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afhandeling en de facturatie, verplicht. Het niet bekendgeven maakt de bestelling ongeldig. De klant geeft bij de bestelling toelating om zijn persoonlijke gegevens op te slaan in de klantendatabank van CAVIAR PASSION. Volgens de Franse wet Nr. 78-17 van 6 januari 1978 was de behandeling van deze persoonlijke gegevens het onderwerp van een "Verklaring bij de Franse Nationale Commissie van de informatica en de vrijheden" (CNIL). De verbruiker heeft op elk ogenblik het recht zijn data bij CAVIAR PASSION in te kijken en te verbeteren.

Artikel 5 - Geldigheid van het aanbod

Geldigheidsduur:
Het aanbod is geldig gedurende zijn aanwezigheid on-line. 

Territoriale geldigheid:
De geografische zone voor de geldigheid van het aanbod en de leveringen is Frankrijk (moederland), Corsica, Monaco en de landen van de Europese Unie.

Artikel 6 - Aanvaarding van het aanbod

De koper zal daartoe een e-mail, die alle elementen herhaalt, ontvangen.

Artikel 7 - Algemene verplichtingen van de partijen

7-1 De verplichtingen van CAVIAR PASSION
De registratiesystemen van CAVIAR PASSION op de website worden als bewijs beschouwd voor de aard en de datum van de verkoop.

CAVIAR PASSION verbindt er zich toe, na de bevestiging van de bestelling en na het valideren van de betaling, volgens de Artikels  "Prijs en Betaling", de bestelde producten te verkopen, en gedurende de openingsuren (van maandag tot vrijdag) aan de ontvanger te laten leveren:

- binnen een tijdspanne van 48 uur in Frankrijk (moederland), indien de bestelling voor donderdag 12 uur afgegeven wordt.
- binnen een tijdspanne van 48 uur voor de Europese Unie, indien de bestelling voor donderdag 12 uur afgegeven wordt.

Elke bestelling die ons in het weekend bereikt wordt door CAVIAR PASSION vanaf de volgende maandag verzonden.

Bij deze termijnen zijn de tijdsproblemen veroorzaakt door moeilijkheden met de Post, of het niet beschikbaar zijn van de producten, niet inbegrepen. CAVIAR PASSION houdt zich het recht om, ingeval van overmacht, een bestelling niet te registreren, en vebindt zich ertoe de klant daarvan op de hoogte te stellen.

7-2  Verplichtingen van de klant
Bij het afgeven van een bestelling verbindt de klant er zich toe de levering van de door hem bestelde producten aan te nemen, en de prijs, de transportkosten, eventuele tol- of douanerechten, BTW of andere taxen, verbonden aan de invoer in het land van aflevering, te betalen; meer bepaald moet hij de onderhavige verkoopsovereenkomsten en de wetten van het land waar hij verblijft, of die van het land van aflevering, respecteren.

CAVIAR PASSION waarborgt dat de producten overeenstemmen met die welke op de website getoond worden.

De klant is echter de enige verantwoordelijke voor het bewaren en het gebruik van de producten.  Hij zal erop letten de producten niet te gebruiken na de houdbaarheidsdatum, die zich op het etiket van het product bevindt. 

In geen geval mag de klant de producten geheel of gedeeltelijk verder verkopen.  Alle bestellingen zijn exclusief bestemd voor het persoonlijke gebruik van de klant, of van de persoon voor wie de levering bestemd is.

In dit laatste geval staat de klant er borg voor, dat de ontvanger de onderhavige overeenkomst respecteert.  CAVIAR PASSION verbindt zich er toe, de bestemmeling op de hoogte te stellen van de levering. De klant zal verantwoordelijk zijn voor elk mogelijk nadeel dat CAVIAR PASSION ondervindt, direct of indirect, van het niet navolgen van de verplichtingen van onderhavige overeenkomst, door de klant zelf of door de persoon die de levering in ontvangst neemt.

Artikel 8 - Prijs

Frankrijk en de Europese Unie.

Wanneer de levering in Frankrijk of binnen de Europese Unie gebeurt, zijn de vermelde prijzen, BTW inbegrepen, in Euro.  De transport- en leveringskosten zijn niet inbegrepen.

De op de website vermelde prijzen zjin de werkelijke prijzen die voor de klant in rekening gebracht worden.

Artikel 9 - Betaling

Alle aankopen moeten vóór levering worden betaald.

Bestellingen worden online betaald op de site, met creditcard (Carte Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard) op een veilige manier via de beveiligde elektronische betaalterminal Payplug. Volgens de technische kenmerken van Payplug kan de door de koper verstrekte informatie niet worden onderschept door een derde partij. De informatie die bij de klant wordt ingevoerd, is versleuteld en zal niet onversleuteld op internet circuleren. De bestelling wordt pas gevalideerd door CAVIAR PASSION wanneer de Payplug banking-server zijn autorisatie voor de transactie heeft gegeven.

Artikel 10 - Beschikbaarheid

Bestellingen worden pas gevalideerd wanneer de gevraagde producten in voorraad zijn.  Indien ze niet voorradig zijn, wordt u binnen de 24 uur (werkdag) per e-mail of telefonisch daarvan verwittigd.

U kunt dan uw bestelling wijzigen of annuleren.

Artikel 11 - Uitvoering van de bestelling

Enkel nadat uw bank via ELYS Net de betaling toelaat, levert CAVIAR PASSION de bestelde producten.  Bij weigering door de bank, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant daarvan verwittigd. CAVIAR PASSION behoudt zich het recht om, elke bestelling van een klant met wie we een lopend geschil hebben, te weigeren.

Artikel 12 - Levering

CAVIAR PASSION kiest de verzendings- en leveringswijze. De levering gebeurt op het adres dat door de klant werd aangegeven. De klant is verplicht een adres op te geven, waar de levering gedurende de werkuren kan gebeuren (van maandag tot vrijdag). Indien de klant afwezig zou zijn, is het mogelijk de stadia van de levering van zijn bestelling op de website van de transporteur te volgen. Dartoe moet hij het Trackingsnummer van de transporteur gebruiken.  Op die manier is het mogelijk nieuwe leveringsvoorwaarden met de transporteur af te spreken.

Artikel 13 - Klachten

CAVIAR PASSION zorgt ervoor dat de bestelde producten bij het verpakken en gedurende de verzending in perfecte staat zijn en blijven.  Indien de colli's bij de levering zichtbare schade vertonen, laat de klant die door de chauffeur vaststellen, en laat de schade op de leveringsbon van de chauffeur, of op het daartoe bestemde formulier noteren.

Wanneer de klant een probleem bij de inhoud van de colli's zou vaststellen, dan moet hij bij de transporteur dringend, en ten laatste binnen de 24 uur, voorbehoud aanmelden.

Een exemplaar van dit document moet terzelfdertijd per post of langs elektronische weg aan CAVIAR PASSION gestuurd worden.  Het transportdocument moet erbij gevoegd worden.

Ingeval er waren in de colli's ontbreken moet de klant CAVIAR PASSION binnen 24 uur na de ontvangst van de colli's verwittigen.  Na nazicht en onderzoek bij CAVIAR PASSION zal CAVIAR PASSION de ontbrekende waren verzenden.  Voor de klant is het ook mogelijk de bestelling te annuleren of de ontbrekende producten om te ruilen tegen vervangingsproducten.  Noch eens, het blijft belangrijk de waren bij de aflevering in aanwezigheid van de transporteur te controleren.

Artikel 14 - Leveringstermijn

Volgens de beschikkingen van de artikels 121-20 van de Franse verbruikerswet, beschikt de klant over een termijn van 7 dagen om de colli's in hun originele verpakking, ongeopend, sluitsysteem onaangeraakt, en in perfecte staat terug te zenden. De klant betaalt de terugzendingskosten. 

Artikel 15 - Waarborgen

CAVIAR PASSION waarborgt dat de producten conform zijn aan de wetgeving en dat ze voor en tijdens het inpakken, en tijdens de verzending in perfecte staat zijn en blijven.

Indien u toch niet volledig tevreden zou zijn, zal CAVIAR PASSION de producten, waarvan de kwaliteit gebreken vertoont, terugbetalen.  In dit geval moet de klant het colli direct na de controle terugsturen.

CAVIAR PASSION betaalt echter de producten, waarvan de smaak niet overeenstemt met de smaak die de klant verwacht had, niet terug.

Geconserveerde producten moeten op een koele droge plaats bewaard worden. Bederfelijke en half geconserveerde produckten horen in de koelkast, bij 0 tot 4°C.

De terugname of omwisseling van waren, waarvan de verbruiksdatum verstreken is niet mogelijk.

Het merendeel van de verkoopsproducten is in de katalogus te vinden. De foto's  ervan, die zich in de katalogus bevinden, zijn niet onderworpen aan onderhavige verkoopsovereenkomst.

Artikel 16 - Geschillenbeschlechting

Onze klantenondersteuning staat tot uw beschikking om eventuele geschillen op te lossen en een minnelijke schikking te treffen. Deze is bereikbaar per telefoon of e-mail. Klachten zullen binnen tien dagen na ontvangst worden behandeld.

Wat de verkoop van alcohol op de site betreft, herinneren wij u eraan dat alcoholmisbruik gevaarlijk is voor de gezondheid en dat alcohol met mate moet worden geconsumeerd. Elk geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van dit contract zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.